Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Ngày 10/7/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 204 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.


Theo đó mục đích là đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam hằng năm để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân mỗi cấp tự đánh giá đúng thực chất tổ chức và hoạt động của mình, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để bình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Tạo động lực để tổ chức Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua một cách toàn diện, hiệu quả; tích cực tổ chức các hoạt động; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động.../.

 

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn 204

Sign In