Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021

( Cập nhật lúc: 25/01/2021  )
Ngày 12 tháng 01 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.


Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết nội dung Nghị quyết tại link sau: Nghị quyết số 04 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021

Sign In