Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

( Cập nhật lúc: 10/03/2021  )
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.


Xem chi tiết nội dung Luật và Sách hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tại link sau:Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dânSách hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Sign In