Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 22/02/2019  )
Ngày 22/02/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 78-QĐ/HNDT về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 499-QĐ/HNDT ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.


Xem chi tiết nội dung Quyết định tại link sau: Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

Sign In