Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/12/2018  )
Ngày 17/12/2018 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 46-QĐ/HNDT về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 506-QĐ/HNDT ngày 29/5/2017 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Xem chi tiết nội dung Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tại link sau: Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

Sign In