Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2019

( Cập nhật lúc: 18/02/2019  )
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/HNDTW ngày 17/01/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 04/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2019 như sau:


1. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Hội, sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên và nông dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đất nước.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của Hội cần tổ chức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được không khí phấn khởi thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân…/.

 

Xem chi tiết nội dung tuyên truyền năm 2019 tại link sau: Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2019

Sign In