Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2020

( Cập nhật lúc: 07/04/2020  )
Thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/HNDTW ngày 15/01/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo cùng cấp và văn bản định hướng nội dung sinh hoạt theo từng quý của Hội Nông dân tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền năm 2020 đến cán bộ, hội viên, nông dân.


Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn và thời gian yêu cầu.

 

Xem chi tiết nội dung Công văn hướng dẫn tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh và Hướng dẫn số 142-HD/HNDTW ngày 15/01/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại link sau: CV của Hội Nông dân tỉnh ; Hướng dẫn số 142-HD/HNDTW

Sign In