Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công văn số 208-CV/ TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tập trung chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống, không để dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 227/STP-PBGDPL ngày 10/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Xem tiếp


Ngày 21/8/2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1089 về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp với các nội dung tuyên truyền sau:

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng hợp đăng tải trên website một số nội dung cấp thiết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

Xem tiếp


Để kịp thời tổng hợp tình hình công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (theo đề cương và biểu số liệu gửi kèm).

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2091/UBND-VXNV về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/HNDTW ngày 15/01/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo cùng cấp và văn bản định hướng nội dung sinh hoạt theo từng quý của Hội Nông dân tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền năm 2020 đến cán bộ, hội viên, nông dân.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 2982-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc “phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Để việc sản xuất vụ Xuân năm 2020 đúng thời vụ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In