Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề cương báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 29/05/2020  )
Để kịp thời tổng hợp tình hình công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (theo đề cương và biểu số liệu gửi kèm).
Sign In