Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

( Cập nhật lúc: 22/03/2021  )
Thực hiện Công văn số 227/STP-PBGDPL ngày 10/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:


Tuyên truyền rộng rãi về Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức; đồng thời vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi tại địa chỉ: https://www.thitimhieuphapluat.moj.gov.vn

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00’ ngày 01/4/2021 đến 24h00’ ngày 30/4/2021). Thể lệ Cuộc thi được gửi kèm Văn bản này và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân Bắc Kạn https://www.nongdanbackan.org.vn

Xem chi tiết nội dung Công văn và Thể lệ Cuộc thi tại link sau: CV hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” ; Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Sign In