Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cán bộ, hội viên nông dân thi đua thực hiện tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 12/05/2021  )
Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:


1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền thực hiện theo Kế hoạch số 211-KH/HNDT ngày 01/3/2021 của Hội Nông dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của địa phương. Tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân nhân dân tham gia bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri là cán bộ, hội viên, nông dân đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu quy định. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Hội, hội viên, nông dân; kiến nghị giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân góp phần thực hiện cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành Ngày Hội của toàn dân.

 

2. Phối hợp, tham gia đảm bảo an ninh - trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian trước, trong và sau Cuộc bầu cử.

 

3. Thực hiện khen thưởng tổng kết đợt thi đua thực hiệntheo hướng dẫn của UBND cùng cấp.

 

Với các nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội và cán bộ, hội viên nông dân tổ chức triển khai thực hiện./.

Sign In