Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai chỉ đạo của Bộ Nội vụ về quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức

( Cập nhật lúc: 22/10/2020  )
Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 6258/UBND-NCPC chỉ đạo việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật về sắp xếp, tổ chức, bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý số lượng người làm việc, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát, sắp xếp, chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị không thực hiện biệt phái công chức xã và viên chức thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm của công chức từ cấp huyện trở lên. Trường hợp đơn vị có nhu cầu sử dụng người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn đáp ứng ngay vị trí làm của công chức từ cấp huyện trở lên thì phải thực hiện quy trình xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên và tiếp nhận công chức không qua thi theo đúng quy định hiện hành. 

Rà soát, chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ không đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế, thực hiện rà soát hợp đồng lao động theo Công văn số 4634/UBND-NCPC ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.

Giao Sở Nội vụ tham mưu tách số người của các hội có tính chất đặc thù thành một mục riêng về biên chế của hội theo ý kiến của Bộ Nội vụ, để quản lý biên chế bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù./.


Nguồn: Thanh Thuyên/ backan.gov.vn
Sign In