Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 02/06/2021  )
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản:


- Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang;

- Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo như sau:

 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản trên; thường xuyên cập nhật sát sao tình hình, diễn biến của dịch bệnh để có giải pháp phù hợp, kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất theo thẩm quyền nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Xem chi tiết các Văn bản chỉ đạo tại link sau: VB chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Sign In