Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/10/2021  )
Phân loại cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Sign In