Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thủ tục thanh quyết toán về chi bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở

( Cập nhật lúc: 29/04/2021  )
Ngày 14/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 489 về thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, thực hiện có vướng mắc liên quan tới thủ tục thanh quyết toán về chi bồi dưỡng đối với người tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở nội dung tham mưu của Sở Nội vụ, ngày 20/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 227 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 489 với những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 3, phần V

3. Thủ tục thanh quyết toán kinh phí

Hằng tháng hoặc quý, sau khi đã thực hiện xong các công việc được giao, căn cứ vào nội dung công việc, số buổi tham gia, các thôn, tổ dân phố cử ra 01 người trong số những người tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, tổ dân phố lập biểu số 01 kèm theo Hướng dẫn và chuyển biểu số 01 đó đến Chủ tài khoản của cấp xã, phường, thị trấn để được thanh toán tiền bồi dưỡng theo quy định.

Sau khi được xã, phường, thị trấn duyệt và thanh toán thì người đó có trách nhiệm nhận kinh phí tại xã, phường, thị trấn và cấp phát thanh toán cho những người tham gia trực tiếp vào công việc ở thôn, tổ dân phố.”

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 2.2, mục 2, phần V

“2.2. Tùy vào khối lượng công việc, tính chất đặc thù của các tổ chức ở thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo số buổi thực tế tham gia đảm bảo không vượt quá tổng số kinh phí hỗ trợ cho thôn, tổ dân phố trong năm.”

Các nội dung khác không đề cập tại Hướng dẫn này thực hiện theo Hướng dẫn số 489/HD-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Gửi kèm Nghị quyết số 16, Hướng dẫn số 489 và Hướng dẫn số 227 tại link sau: Nghị quyết số 16 ; Hướng dẫn số 489 ; Hướng dẫn số 227

 

Sign In