Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

( Cập nhật lúc: 28/04/2020  )
Công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 39/46 ngày 10/12/1984 và được để ngỏ cho các nước tự do ký kết; có hiệu lực từ ngày 26/6/1987 theo quy định tại Điều 27 khoản 1.


Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 và Văn bản số 549/STP-PBGDPL, ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc Truy cập, tìm hiểu, khai thác và đăng tải nội dung Bộ tài liệu tuyên truyền,phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đăng tải chi tiết Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại các link đính kèm sau:

1. Bộ Tài liệu rút gọn

2. Bộ Tài liệu tuyên truyền CAT

3. Phụ lục 1 su tham gia cua cac QG - HĐ L2

4. Phụ lục danh mục các QĐ lien quan CAT

5. Bản dịch không chính thức Công ước CAT

Sign In