Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cư trú

( Cập nhật lúc: 28/09/2021  )
Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cư trú, ngày 16/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 6173/UBND-NCPC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:


1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản quy định về cư trú đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân biết, chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về cư trú. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính, công tác chuyên môn.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về cư trú.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan báo, đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Xây dựng để thống nhất cơ quan chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu, để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20, Luật Cư trú năm 2020).

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan báo, đài chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ về cư trú trên địa bàn.

- Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp: Theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Luật Cư trú và các văn bản quy định dưới luật về cư trú.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xem xét tham mưu hỗ trợ kinh phí với các hoạt động thực sự cần thiết.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Quân đội nhân dân theo quy định.

7. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo thực hiện theo phân cấp quản lý nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú ở địa phương./.

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại link sau: Văn bản tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cư trú của UBND tỉnh Bắc Kạn

Sign In