Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

( Cập nhật lúc: 31/03/2021  )
Cuối tháng 03/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho 125 người là cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã truyền đạt, giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; giới thiệu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; Hiến pháp năm 2013; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương;vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thông qua lớp tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân các cấp đối với công tác bầu cử, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

 

Sign In