Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông Dân tỉnh Bắc Kạn đóng góp ý kiến sửa đổi dự thảo Luật Đất đai

( Cập nhật lúc: 24/02/2023  )
Sáng ngày 24/02/2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến sửa đổi dự thảo Luật Đất đai. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó các ban, văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì Hội nghị.


Việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 18-NQ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Lấy ý kiến các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là cách làm dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nông dân, là công việc hệ trọng cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến đối với các nhóm đối tượng là các cơ quan nhà Nước ở địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;  Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Thời gian tới các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ hội viên nông dân và người dân trong việc thu hồi đất, bố trí tái định cư, đền bù, giải tỏa cũng như giải quyết khiếu kiện về đất đai…/.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In