Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 12/10/2021  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức được 12 Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 500 hội viên nông dân trên địa bàn các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Na Rì.


 

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện Chợ Đồn

 

Tại các Hội nghị, báo cáo viên Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quyền lợi, điều kiện của người tham gia BHXH, BHYT; Tuyên truyền mức đóng, phương thức đóng và các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I giai đoàn 2021-2025; Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn hồ sơ cho hội viên, nông dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thông qua tuyên truyền nhằm giúp hội viên, nông dân hiểu được các chính sách cũng như thấy được lợi ích thiết thực và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

 


 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In