Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

( Cập nhật lúc: 30/03/2018  )
Ngày 27 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 1931-CV/HNDT về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ủy thác Ngân hàng CSXH năm 2018. Theo đó, yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:Cán bộ Ngân hàng CSXH trao đổi nghiệp vụ với bà con nông dân. Ảnh minh họa

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn bản về chính sách tín dụng tới hội viên nông dân: Chỉ thị 40-CT/TW ngày của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 401/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 16/10/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ gửi NHCSXH để giải ngân kịp thời trong quý I/2018 nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân phục vụ sản xuất vụ xuân.

Chỉ đạo tổ chức Hội các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra xong trong quý I và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra tại những đơn vị sau Đại Hội Hội Nông dân cơ sở, có cán bộ mới được kiện toàn, công tác bàn giao chứng từ sổ sách, kinh phí, liên quan đến công tác ủy thác để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý (nếu có). Kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chỉ tiêu huy động tiết kiệm năm 2018 của từng cơ sở Hội, thông tin tới các tổ trưởng tổ TK&VV để vận động tổ viên đóng góp tiết kiệm đạt 100% chỉ tiêu giao trong năm 2018.

Các cấp Hội cơ sở tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban với NHCSXH theo quy định, các phiên giao dịch tại xã để thực hiện (giám sát) phiên giao dịch, các hoạt động giao dịch của NHCSXH và tham dự họp giao ban, ghi chép sổ họp giao ban đầy đủ. Tỷ lệ nợ quá hạn là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua hàng năm của Hội. Vì vậy, đề nghị các huyện, thành Hội bám sát vào chỉ tiêu thi đua năm 2018 có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị Hội cơ sở thực hiện việc đôn đốc lãi tồn, nợ quá hạn. Hạn chế mức thấp nhất lãi tồn và nợ quá hạn trong năm.

Phối hợp với NHCSXH cùng cấp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn ủy thác cho cán bộ Hội, Ban quản lý tổ TK&VV góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.

Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở tích cực phối hợp với các ban ngành tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật, dịch vụ tư vấn, thu hút các chương trình dự án phát triển kinh tế để giúp người dân mạnh dạn thay đổi dần tư duy làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

Duy trì chế độ giao ban định kỳ, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên về những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời./.


Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (Tổng hợp)
Sign In