Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

( Cập nhật lúc: 28/06/2021  )
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo các nhiệm vụ trọng tâm dự kiến sẽ triển khai trong năm 2022 như sau:


1. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại.

2. Tham mưu xây dựng Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2023 - 2028; về tổ chức Đại hội điểm các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5. Đề án đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

6. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

7. Tiếp tục tham mưu BCĐ KL61 tỉnh thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vả xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

8. Cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI.

9. Tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022” và xây dựng Nghị quyết mới về “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”.

10. Sơ kết Nghị quyết số 34- NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

11. Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDVN ngày 22/2/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Tiếp tục đấy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân trong vùng tôn giáo”.

12. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch và xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch giai đoạn tiếp theo.

13. Tổ chức Giải bóng chuyền nông dân “Bông lúa vàng”.

14. Tổ chức và tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V.

15. Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân và tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân năm 2022.

16. Lựa chọn, đề cử hội viên đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và “Nhà Khoa học của Nhà nông”.

17. Tham gia xây dựng và thực hiện các Đề án của Trung ương Hội:

- Đề án xây dựng mô hình điểm các Chi Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc 5 tự, 5 cùng.

- Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2020 -2025.

- Đề án hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo giai đoạn 2020 - 2025;

- Đề án “Quản lý cơ sở dữ liệu Hội viên Hội Nông dân Việt Nam”.

- Đề án “Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất sạch, an toàn, bền vững giai đoạn 2022 - 2030”.

- Đề án về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đề án về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

18. Thực hiện một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025./.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Sign In