Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tân Sơn tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 19/04/2021  )
Vừa qua Hội Nông dân xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Tư pháp xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hơn 50 người là Chi hội trưởng, phó và hội viên nông dân thôn bản Lù.


Tại Hội nghị, cán bộ Tư pháp xã đã thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các văn bản liên quan đến Cuộc bầu cử; Hiến pháp; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dânquyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử… đến các hội viên nông dân thôn bản Lù.

 

 

Hội viên nông dân thôn bản Lù tham gia nghe tuyên truyền về Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giúp cho hội viên nông dân và người dân trong thôn nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Qua đó mong muốn hội viên nông dân nắm vững và thực hiện đúng những nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân…/.

Hoàng Thị Tàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Sơn
Sign In