Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên kết sản xuất - Hướng đi cho các hợp tác xã nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 06/03/2020  )
Giải pháp quan trọng giúp sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững là tổ chức lại sản xuất, hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.


 

 

Sản phẩm Tinh bột nghệ nếp đỏ cao cấp của HTX Nông nghiệp Tân Thành đạt thương hiệu nông nghiệp vàng Việt Nam năm 2019

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức, triển khai, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại; xây dựng thực hiện các mô hình HTX nông nghiệp, vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã hình thành các tổ chức kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm quy mô lớn.

Ngành Nông nghiệp phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn theo quy hoạch, đề án đã xây dựng; các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết kinh tế hộ với HTX, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm bước đầu đã đem lại thu nhập cao cho nông dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 147 hợp tác xã nông, lâm nghiệp. Các HTX nông nghiệp góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang xu hướng sản xuất hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa. Khu vực kinh tế tập thể đã giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định, góp phần xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhiều HTX, tổ hợp tác thực sự trở thành tổ chức kinh tế của nông dân, là "bà đỡ" cho kinh tế hộ phát triển.

Tuy nhiên, trong các HTX đang hoạt động lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng 30% HTX hoạt động thực sự hiệu quả. Do nguồn vốn hạn hẹp, sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết nên nhiều HTX hoạt động kém hiệu quả, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Chính vì vậy, việc liên kết giữa các HTX và doanh nghiệp theo quy trình từ sản xuất, chế biến đến xây dựng nhãn hiệu và tiêu thụ hàng hóa nhằm tạo ra chuỗi giá trị bền vững là nhu cầu thiết thực, đòi hỏi các bên phải cùng bắt tay thực hiện trên cơ sở cùng có lợi. Thông qua xây dựng chuỗi giá trị, HTX sẽ cung cấp dịch vụ đầu vào cho thành viên HTX với giá thấp nhất và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm với giá bán cao nhất, thay vì phải qua các khâu trung gian làm tăng giá đầu vào và hạ giá thành sản phẩm cuối cùng. Việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với xây dựng HTX cũng giúp cho thành viên HTX có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có năng lực đàm phán trong giao dịch với đối tác.

Để phát triển các HTX kiểu mới sản xuất theo chuỗi giá trị, trong hai năm 2018, 2019, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt danh sách 06 HTX tham gia mô hình xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, gồm: HTX Nông nghiệp Tân Thành (xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn); HTX Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Dương Phong (Bạch Thông); HTX Chè Mỹ Phương (Ba Bể); HTX Hợp Thành Thanh Vận (Chợ Mới); HTX Trần Phú (Na Rì); HTX DV&PTNN Pác Nặm (xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm).

Là một trong sáu hợp tác xã được lựa chọn tham gia mô hình xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, năm 2018, HTX Nông nghiệp Tân Thành đã được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 08-NQ/2017 của HĐND tỉnh với mức hỗ trợ 300 triệu đồng để phục vụ hoạt động sản xuất. Từ nguồn vốn đó, HTX đã mua 01 máy sấy nông sản công nghiệp và 20.000 hộp bao bì giấy với tổng kinh phí hơn 295,4  triệu đồng, trung bình chế biến được 01 tấn nghệ tươi/ngày; thu được 150kg tinh bột nghệ/ngày; 350kg nghệ sấy lát/ngày. Sau một năm triển khai mô hình, đến nay HTX có 12 sản phẩm chế biến từ nghệ trong đó có 02 sản phẩm tinh bột nghệ đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh, 01 sản phẩm đạt thương hiệu nông nghiệp vàng Việt Nam (Tinh bột nghệ nếp đỏ cao cấp).

Bắc Kạn định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, việc tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp theo hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh là giải pháp phát triển bền vững của các HTX. Đây cũng là giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa của tỉnh./.

Nguồn: Bích Ngọc/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In