Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn học tập chuyên đề năm 2020

( Cập nhật lúc: 26/03/2020  )
Ngày 25/03/2020, cùng với các đơn vị, địa phương trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua hình thức xem video qua mạng internet do Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt.


 

Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

 

Trong thời gian một buổi, thông qua hình thức xem video qua mạng internet do Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ Hội phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với hội viên, nông dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nông dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của Hội.

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Hội, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và mỗi cán bộ Hội.

 

 

Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn học tập chuyên đề năm 2020

thông qua hình thức xem video qua mạng internet do Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt

 

Hội nghị đã thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từng đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

 

Học tập nội dung chuyên đề năm 2020, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện học tập hết sức nghiêm túc, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về xây dựng phong cách làm việc, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In