Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung tuyên truyền tháng 9/2021

( Cập nhật lúc: 13/09/2021  )
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2021 các nội dung sau:

 

1. Thời sự, chính trị

- Các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV; bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12 tháng 8 năm 2021 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII) về “phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 2021 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII) về “Phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 2021 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII) về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 2021 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII) về “phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thực hiện Kết luận số 06- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh”.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai thực hiệnHướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bám sát nội dungKế hoạch số 46-KH/TU ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay”; tuyên truyền kịp thời công tác chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

2. Kinh tế

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh; những mô hình phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao; bảo vệ rừng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi; phản ánh công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường tuyên truyền mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng, năng suất của các sản phẩm OCOP; hoạt động hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 gây ra.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Văn hóa - xã hội

3.1. Công tác giáo dục - đào tạo

Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như các phương án phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức triển khai năm học mới ở các cấp học. Tuyên truyền Chỉ thị 08-CT/TU ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn”.

3.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tuyên truyền nhằm vận động hội viên, nông dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”; Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”.

3.3. Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao

Tuyên truyền phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe người dân mà vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Quốc phòng, an ninh

- Việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, quân sự địa phương. Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự; phòng, chống cháy nổ; tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hội viên, nông dân; phối hợp với Công an tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông” tại cơ sở.

5. Các ngày kỷ niệm

Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930- 12/9/2021); 71 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông (16/9/1950 - 16/9/2021); Ngày Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc (20/9/1977);Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991);…

6. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Chi hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề. Việc lựa chọn tổ chức tuyên truyền phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

(Gửi kèm văn bản: Khẩu hiệu tuyên truyền; Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV)./.

 

Xem chi tiết các nội dung gửi kèm tại các link sau: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9.2021 ; Đề cương tuyên truyền tháng 9.2021 ; Bài phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Sign In