Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công văn số 1055 - CV/BTGTU ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong tháng 3 như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 992 - CV/BTGTU ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 01 + 02 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong tháng 01 + 02 năm 2023 như sau:

Xem tiếp


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Hội tới cán bộ, hội viên nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền với các nội dung trọng tâm trong tháng 12/2022 như sau:

Xem tiếp


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Hội tới cán bộ, hội viên nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền tháng 11 năm 2022 với các nội dung như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 828 - CV/BTGTU ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 9/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 9/2022 với các nội dung như sau:

Xem tiếp


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Hội tới cán bộ, hội viên nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền với các nội dung như sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2022 với các nội dung như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 717-CV/BTGTU ngày 23/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền như sau:

Xem tiếp


Thực hiện định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 5/2022 với các nội dung như sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 4/2022 với các nội dung sau:

Xem tiếp

123
Sign In