Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Hướng dẫn số 283 - HD/HNDTW ngày 21/1/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Công văn số 190 - CV/BTGTU ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 các nội dung sau:

Xem tiếp


Nhằm tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn cung cấp tài liệu về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem tiếp


Để tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn Đề cương gửi các cấp, ngành để tuyên truyền.

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt Chi hội quý I năm 2020 theo một số nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt quý IV năm 2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt quý III năm 2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt chi Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn định hướng nội dung sinh hoạt Chi hội quý II năm 2019 như sau:

Xem tiếp


Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh định hướng nội dung sinh hoạt Chi hội và đăng tải trên Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (trong chuyên mục: Tài liệu sinh hoạt Chi hội).

Xem tiếp


1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. 2. Tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018. 3. Tuyên truyền các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn định hướng nội dung sinh hoạt Chi, tổ hội quý III năm 2018 trong chuyên mục Tài liệu sinh hoạt Chi hội với các nội dung đính kèm bên dưới. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở Hội phối hợp với Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh lựa chọn tài liệu phù hợp với dung lượng thời gian gửi các Chi, tổ hội tổ chức sinh hoạt với những nội dung thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, chủ động bố trí tham dự và hướng dẫn sinh hoạt tại các Chi, tổ hội ít nhất 1 lần/quý.

Xem tiếp

12
Sign In