Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2022 với các nội dung như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 717-CV/BTGTU ngày 23/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền như sau:

Xem tiếp


Thực hiện định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 5/2022 với các nội dung như sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 4/2022 với các nội dung sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 03/2022 với những nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 540-CV/BTGTU ngày 22/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 01 và tháng 02 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Hướng dẫn số 283 - HD/HNDTW ngày 21/1/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Công văn số 445 - CV/BTGTU ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2021 các nội dung sau:

Xem tiếp


Căn cứ Hướng dẫn số 283 - HD/HNDTW ngày 21/1/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Hướng dẫn số 365 - HD/HNDTW ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021); Công văn số 409 - CV/BTGTU ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 10 năm 2021 với các nội dung sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2021 các nội dung sau:

Xem tiếp


Căn cứ các Hướng dẫn và Công văn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2021, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, cơ sở tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Xem tiếp

123
Sign In