Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Hướng dẫn số 283 - HD/HNDTW ngày 21/1/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Hướng dẫn số 365 - HD/HNDTW ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021); Công văn số 409 - CV/BTGTU ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 10 năm 2021 với các nội dung sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2021 các nội dung sau:

Xem tiếp


Căn cứ các Hướng dẫn và Công văn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2021, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, cơ sở tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, cơ sở tập trung tuyên truyền trong tháng 7 năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, cơ sở tập trung tuyên truyền trong tháng 6 năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Hướng dẫn số 283 - HD/HNDTW ngày 21/1/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Công văn số 190 - CV/BTGTU ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 các nội dung sau:

Xem tiếp


Nhằm tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn cung cấp tài liệu về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem tiếp


Để tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn Đề cương gửi các cấp, ngành để tuyên truyền.

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt Chi hội quý I năm 2020 theo một số nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt quý IV năm 2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp

12
Sign In