Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

( Cập nhật lúc: 13/07/2021  )
Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp tổ chức và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân.


Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnhđã có nhiều biện pháp, phương thức đẩy mạnh tuyên truyềnvề mục tiêu, ý nghĩa, nội dung chương trình OCOP đến cán bộ, hội viên, nông dân, thông qua sinh hoạt Chi hội, hội nghị, hội thảo, tập huấn, các kênh thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lựa chọn ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình. Cùng với công tác tuyên truyền, Hội các cấp đã tích cực vận động, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã đăng ký sản phm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn. Đến thời điểm hiện tại đã vận động được 21 tổ chức, cá nhân đăng ký 25 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

 

 

Các sản phẩm OCOP Bắc Kạn tham gia quảng bá giới thiệu tại Hội trợ triển lãm nông nghiệp năm 2020

 

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm để tham gia Chương trình OCOP, các cấp Hội đã tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: Phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên; Phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn cung ứng phân bón trả chậm các loại cho hội viên nông dân để sản xuất; Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý hơn 644.536 triệu đồng, triển khai cho hơn 12 nghìn hộ vay và phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên việt triển khai cho hơn 2 nghìn hộ vay vốn với tổng dư nợ 161.296 triệu đồng để phát triển sản xuất. Cùng với đó, Hội các cấp đã xây dựng và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn trên toàn tỉnh đến nay có 24,562 tỷ đồng, đang triển khai cho vay 551 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất thông qua mô hình liên kết sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình xây dựng thương hiệu sản phẩm của tỉnh, tham gia sản xuất các sản phẩm đã có thương hiệu để phục vụ nhu cầu thị trường; tổ chức cho hội viên, nông dân giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại các Hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; phối hợp với ngành chuyên môn triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ mới, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp Hội Nông dân troàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; Khai thác các nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu của thị trường; Tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương.../.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In