Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật lúc: 11/01/2023  )
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 như sau:


1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhtiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thay.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Yêu cầu trong các ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải có lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên (theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) và các đơn vị khác có liên quan (khi được yêu cầu).

2. Thời gian công dân đến đăng ký: Trước ngày 20 hàng tháng, trong trường hợp công dân đăng ký sau ngày 20 thì chuyển sang tháng kế tiếp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành thông báo, quán triệt những nội dung nêu trên đến nhân dân trên địa bàn.

4. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức đăng tải, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thông báo này.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương và Nhân dân biết, thực hiện./.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại link sau: Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Sign In