Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ

( Cập nhật lúc: 07/10/2022  )
Thực hiện Công văn số 6566/UBND-VXNV ngày 04/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc “tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:


1. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai.


2. Tăng cường phối hợp với ngành Y tế và các ban, ngành tại địa phương chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Gửi kèm Công văn số 5470/BYT-DP, ngày 03/10/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ tại link sau: CV 2485 của Hội Nông dân tỉnhCV 5470 của Bộ Y tế về tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ

Sign In