Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()


Ban hành kèm theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022.

Xem tiếp


Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu vụ mùa và hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn có văn bản chỉ đạo sản xuất, cơ cấu giống vụ mùa năm 2021 cụ thể như sau:

Xem tiếp


Để chủ động đối phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại gây hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản trong vụ Đông Xuân năm 2020-2021, ngày 19/11/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2123 về việc phê duyệt Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.

Xem tiếp


Ngày 29/7/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1364 về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2020.

Xem tiếp


Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020 tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 20/5/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ mùa năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 24/9/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019.

Xem tiếp


Ngày 18/9/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018.

Xem tiếp


Để triển khai có hiệu quả các chủ trương, định hướng, kế hoạch sản xuất nông nghiệp, nhằm mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực, phát triển ổn định, bền vững, phấn đấu năm 2017, ngành nông nghiệp đạt giá trị tăng trưởng 3,3%. Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về phê duyệt phương án sản xuất vụ mùa năm 2017 để các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh làm căn cứ chỉ đạo, thực hiện. Theo đó:

Xem tiếp


Theo phương án sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại Quyết định số 1457 ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngành chuyên môn cùng các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gieo trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Xem tiếp

12
Sign In