Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nông lịch Bắc Kạn cung cấp thông tin về kỹ thuật, thời tiết, thời vụ, dịch bệnh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp phục vụ phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Xem tiếp


Nông lịch Bắc Kạn năm 2019 cung cấp thông tin về kỹ thuật, thời tiết, thời vụ, dịch bệnh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp phục vụ bà con phát triển trồng trọt, chăn nuôi nhằm đạt kết quả cao nhất.

Xem tiếp


Nông lịch Bắc Kạn năm 2018 cung cấp thông tin về kỹ thuật, thời tiết, thời vụ, dịch bệnh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp phục vụ bà con phát triển trồng trọt, chăn nuôi nhằm đạt kết quả cao nhất.

Xem tiếp


Nông lịch Bắc Kạn năm 2017 cung cấp thông tin về kỹ thuật, thời tiết, thời vụ, dịch bệnh về nông - lâm nghiệp phục vụ bà con trong công tác trồng trọt, chăn nuôi nhằm đạt kết quả cao nhất.

Xem tiếp


Nông lịch Bắc Kạn năm 2015 cung cấp thông tin về kỹ thuật, thời tiết, thời vụ, dịch bệnh về nông - lâm nghiệp phục vụ bà con trong công tác trồng trọt, chăn nuôi nhằm đạt kết quả cao nhất.

Xem tiếp

Sign In