Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn chỉ đạo tái đàn trong chăn nuôi lợn

( Cập nhật lúc: 08/01/2020  )
Thực hiện văn bản số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn, ngày 03 tháng 01 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn số 11/SNN-CNTY về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn.


Theo đó đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung phát triển chăn nuôi lợn theo văn bản hướng dẫn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống bệnh DTLCP.

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng nội dung kiểm tra, hướng dẫn và giám sát quá trình thực hiện; kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Với nội dung trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi -Thú y tổ chức triển khai hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nuôi tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

(gửi kèm văn bản số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019)

Xem chi tiết văn bản hướng dẫn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại link sau: Văn bản số 13

Sign In