Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn công bố dịch châu chấu tre lưng vàng gây hại tại huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì

( Cập nhật lúc: 25/07/2017  )
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc công bố dịch châu chấu tre lưng vàng hại rừng vầu, nứa và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Ngân Sơn và Na Rì tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại rừng vầu, nứa và cây trồng nông nghiệp; tiếp tục thực hiện phương án dập dịch châu chấu tre lưng vàng bằng máy động cơ phun thuốc dạng khói được phê duyệt tại Quyết định số 8000/QĐ-UBND, ngày 9 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn; chỉ đạo kiểm tra công tác phòng, trừ ngăn chặn triệt để sự phát sinh, phát triển và gây hại của châu chấu. Ngoài ra, chỉ đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV tăng cường công tác điều tra, theo dõi, dự tính, dự báo chính xác tình hình châu chấu tre, cử cán bộ kỹ thuật tham gia chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, trừ châu chấu tre lưng vàng.


Châu chấu tre lưng vàng gây hại rừng vầu, nứa và cây trồng nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn dự phòng ngân sách Nhà nước năm 2017 để thực hiện các biện pháp dập dịch; phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT lập các thủ tục, tham mưu đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ khôi phục sản xuất cho các hộ nông dân bị thiệt hại theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì huy động lực lượng tham gia thực hiện phương án phòng, chống dịch tại địa phương; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với Trạm Trồng trọt & BVTV tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình phát sinh, phát triển của châu chấu tre lưng vàng; tham mưu kịp thời cho UBND huyện các biện pháp phòng trừ hiệu quả không để dịch lan ra diện rộng.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo tình hình, tác hại của châu chấu tre lưng vàng đến các hộ dân trên địa bàn, đôn đốc bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra rừng vầu, nứa, diện tích cây trồng nông nghiệp gần khu vực châu chấu tre lưng vàng gây hại, phát hiện kịp thời và thực hiện ngay các biện pháp phòng trừ châu chấu tre theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đôn đốc, hướng dẫn chủ rừng, các hộ dân kiểm tra, thống kê, khai báo tình hình châu chấu tre gây hại; huy động lực lượng phối hợp với cơ quan chuyên môn để thực hiện các biện pháp phòng trừ; vận động và khuyến khích các chủ rừng, các hộ nông dân chủ động các nguồn lực của gia đình tham gia phun trừ châu chấu tre đúng thời gian và yêu cầu kỹ thuật./.


Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In