Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”

( Cập nhật lúc: 18/06/2022  )
Ngày 10 tháng 6 năm 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Văn bản Hướng dẫn công tác tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” trên địa bàn tỉnh như sau:


 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua công tác tuyên truyền góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tinh thần đoàn kết và sự tin cậy về chính trị; củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác với các nước láng giềng theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Cung cấp nguồn thông tin chính thống, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế; góp phần giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân ba nước; vì hoà bình, ổn định và phát triển khu vực; giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng trong quan hệ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước đã dày công vun đắp.

- Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình đoàn kết, gắn bó giữa ba nước và ba dân tộc Việt Nam - Campu chia - Lào.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phù hợp, thiết thực, sinh động, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

- Nội dung tuyên truyền phong phú có tính chính luận với các câu chuyện gắn liền với đời sống, có thông điệp gần gũi, dễ tiếp cận đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

3. Thời gian

Hoạt động tuyên truyền diễn ra cả năm 2022, trong đó cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2022.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên tuyền về lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia và các thành tựu hợp tác hai nước trong giai đoạn hiện nay

- Thông tin về lịch sử quan hệ hai nước, các dấu mốc lịch sử quan trọng, những kết quả, thành tựu trong hợp tác chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng... đã đạt được trong 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (24/6/1967- 24/6/2022).

- Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong các giai đoạn lịch sử; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập dân tộc; những đóng góp của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ Pôn Pốt.

- Tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền; công tác quản lý biên giới; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phân giới cắm mốc. Phê phán bác bỏ kịp thời những quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước, nhất là vấn đề biên giới đất liền hai nước.

- Tuyên truyền quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Campuchia, bể dày giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống; công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà Đảng, nhà nước, nhân dân Campuchia đã đạt được; về người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia có đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia.

2. Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và các thành tựu hợp tác hai nước trong giai đoạn hiện nay

- Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào qua các thời kỳ lịch sử; làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Khẳng định quan hệ Việt Nam- Lào là một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội; mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏm Phôn-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố và phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau những ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962), Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977) và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt nam - Lào; tuyên truyền về Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” để các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

- Tuyên truyền giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người, truyền thống văn hoá lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Lào; giới thiệu những cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ tốt đẹp của hai nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội...

- Tuyên truyền về công tác quản lý biên giới; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phân giới cắm mốc. Phê phán bác bỏ kịp thời những quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên báo chí và phương tiện thông tin đại chúng

- Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, các bản tin, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cụm loa ở cơ sở.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền miệng: Thông qua đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên cơ sở và đội truyền thông lưu động...

 

Gửi kèm Phụ lục tuyên truyền tại link sau: Quan hệ Việt Nam-Campuchia 2017-2022 ; Quan hệ Việt Nam-Lào 2017-2022

Sign In