Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi - Đáp Luật Hợp tác xã năm 2012

( Cập nhật lúc: 13/09/2017  )
Câu hỏi: Thành viên, HTX thành viên được trả lại vốn góp trong trường hợp nào?


Trả lời: Thành viên, HTX thành viên được trả lại vốn góp trong các trường hợp sau:

- Khi chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên.

- Khi vốn góp của thành viên, HTX thành viên vượt quá mức vốn góp tối đa theo quy định của Luật HTX (không quá 20% vốn điều lệ của HTX và không quá 30% vốn điều lệ của LHHTX).

 

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Côn Minh, huyện Na Rì tổ chức hội nghị ra mắt


Câu hỏi: Luật HTX năm 2012 quy định như thế nào về phân phối thu nhập của HTX, LHHTX?

Trả lời: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của HTX, LHHTX được phân phối như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập;

- Trích lập các quỹ khác do đại hội thành viên quyết định;

- Thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định đã nêu trên được phân phối cho thành viên, HTX thành viên theo nguyên tắc sau đây:

+ Chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, HTX thành viên; theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với HTX tạo việc làm;

+ Phần còn lại được chia theo vốn góp;

+ Tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do điều lệ HTX, LHHTX quy định;

- Thu nhập đã phân phối cho thành viên, HTX thành viên là tài sản thuộc sở hữu của thành viên, HTX thành viên. Thành viên, HTX thành viên có thể giao thu nhập đã phân phối cho HTX, LHHTX quản lý, sử dụng theo thỏa thuận với HTX, LHHTX./.

(Theo tài liệu tuyên truyền Luật HTX năm 2012)
Sign In