Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đưa giống lúa Nhị ưu 838 ra khỏi cơ cấu chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2023

( Cập nhật lúc: 08/02/2023  )
Căn cứ Công văn số 122/SNN-TT,BVTV&QLCL ngày 17/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc đưa giống lúa Nhị ưu 838 ra khỏi cơ cấu chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:


1. Tuyên truyền đến hội viên, nông dân biết về giống lúa Nhị ưu 838 không đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh do chưa hoàn thiện thủ tục để cấp quyết định công nhận lưu hành giống theo quy định tại Điều 85 quy định chuyển tiếp của Luật Trồng trọt, Điều 16 quy định chuyển tiếp của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

2. Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền đến hội viên, nông dân thực hiện sản xuất vụ Xuân năm 2023 theo nội dung Công văn số 2649-CV/HNDT ngày 26/12/2022 của Hội Nông dân tỉnh về tuyên truyền, vận động hội viên nông dân triển khai thực hiện sản xuất vụ Xuân năm 2023.

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

Xem chi tiết nội dung Công văn số 2649 tại link sau: Công văn số 2649 (26.12.2022) về triển khai thực hiện sản xuất vụ Xuân năm 2023

Sign In