Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông

( Cập nhật lúc: 08/12/2021  )
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra một số hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng sử dụng thủ đoạn mời nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhận tiền bảo hiểm… sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân.


Thủ đoạn lừa đảo nói trên là không mới, các đối tượng lợi dụng thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, thất nghiệp gia tăng, sự thiếu hiểu biết và tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội và gây ra thiệt hại lớn về kinh tế, làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn thông báo một số thủ đoạn của loại tội phạm này như sau:

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông

 

Sign In