Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Phối hợp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân

( Cập nhật lúc: 09/08/2021  )
Ngày 03/8/2021 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản về việc phối hợp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Thực hiện Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014, để đảm bảo thống nhất và tạo điều kiện cho nhân dân trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân và thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung và trong thực hiện các giao dịch dân sự nói riêng. Công an tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân, công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phối hợp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo link nội dung chi tiết sau: Thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến CMND và CCCD 

* Lưu ý: "Công dân có thể đăng ký cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân khi công dân có thông tin số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" (Khoản 4, Điều 12, TT59).

Sign In