Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi - Đáp về các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

( Cập nhật lúc: 20/04/2021  )
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

 

Nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân, Website Hội Nông dân tỉnh Bắc trân trọng đăng tải một số câu hỏi - đáp về các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Tài liệu hỏi - đáp về các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn).

 

Câu hỏi 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng ?

 

Trả lời:

 

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011 - 2020)Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội khởi đầu thời kỳ phát triển mới của đất nước, chuẩn bị tiền đề cho các kỳ đại hội sau.

 

Câu hỏi 2: Chủ đề và phương hướng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng ?

 

Trả lời:

 

- Chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

 

Câu hỏi 3: Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá tổng quát kết quả thực Nghị quyết Đại hội XII của Đảng như thế nào ?

 

Trả lời:

 

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

- Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên.

- Công tác xây dựng, chỉnh đố Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.        

- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, được tiến hành quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

- Sự thống nhất, phối hợp giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường.

- Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không gừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn diệnvẹn lãnh thổ; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

- Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, nhưng nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt dộng kinh tế - xã hội; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta, dân tộc ta.

 

Câu hỏi 4: Nguyên nhân của những thành tựu qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

 

Trả lời:

 

Đạt được những thành tựu nêu trên có nhiều nguyên nhân (khách quan và chủ quan), nhưng nguyên nhân bao trùm và quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp; sự tham gia tích cực, có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã - hội; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của Nhân dân; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

 

Câu hỏi 5: Những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

 

Trả lời:

 

Những hạn chế, khuyết điểm là:

1) Việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nhiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao.

2) Đổi mới giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

3) Lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao.

4) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn bất cập.

5) Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số hạn chế.

6) Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có lúc, có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ.

7) Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý của đất nước trong tình hình mới.

8) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế.

 

Câu hỏi 6: Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

 

Trả lời:

 

Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết XII của Đảng có nguyên nhân khách quan, song trực tiếp và quyết định nhất là do nguyên nhân chủ quan:

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn chưa sâu sắc, thiếu thống nhất, do vậy một số công việc triển khai thiếu kiên quyết, còn lúng túng.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ chương, nghị quyết còn hạn chế, năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cho pháp luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu quả thấp.

- Nhiều hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên ở một số nơi chậm được khắc phục, trách nhiệm người đứng đầu chưa thực sự được đề cao. Tư tưởng trông chờ, thụ động, ỷ lại vào cấp trên, tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, kỷ cương, phép nước không nghiêm còn khá phổ biến; chưa tạo được nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp có tính đột phá, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

- Nhận thức, triển khai đổi mới tổ chức bộ máy một số cơ quan trung ương và địa phương chưa đều, chưa đồng bộ. Công tác cán bộ còn có mặt hạn chế, việc thực hiện một số nội dung trong các khâu của công tác cán bộ, ở một số nơi còn hình thức. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, bệnh lãng phí , vô cảm, bệnh thành tích ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi./.

Sign In