Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

( Cập nhật lúc: 14/10/2021  )
Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 116/NQ-CP), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:


1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban ngành liên quan và các địa phương tuyên truyền chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

- Phối hợp với các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan và các địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Định kỳ và đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng; đề xuất UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các địa phương tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

- Khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Định kỳ và đột xuất tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hằng tuần, trước trước 9h30 sáng ngày thứ Năm báo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (Qua Sở Lao động-TB&XH để tổng hợp).

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; Tuyên truyền hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách của Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi trong các khu công nghiệp của tỉnh về các chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

5. Công an tỉnh

Tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự; tham gia, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu các biện pháp phòng ngừa tiêu cực; xử lý nghiêm đối với những trường hợp có hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã hội cùng cấp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan và các địa phương tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến các thành viên của tổ chức mình./.

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại link sau: Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Sign In