Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/06/2022  )

 

1. CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM


 

 

2. CƠ CẤU BỘ MÁY HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN

 


 

 

Sign In