Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018

( Cập nhật lúc: 13/04/2018  )
Căn cứ Thông báo số 624-TB/TU, ngày 10/10/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc “phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2018 cho Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể” tỉnh; Căn cứ Kế hoạch số 572-KH/HNDT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về "tổ chức Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018"; Căn cứ Quyết định số 644-QĐ/BTCHT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018; Theo đề nghị của Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn,

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO

TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ I, NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Thể lệ Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng giám khảo Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Xem chi tiết Thể lệ tại link sau: Thể lệ Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018

 

Admin
Nguồn: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In