Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Ban Biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 21/02/2019  )
Ngày 21/02/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 76-QĐ/HNDT về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 505-QĐ/HNDT ngày 29/5/2017 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế sửa đổi hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.
Sign In