Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018

( Cập nhật lúc: 29/03/2018  )
Thực hiện Thông báo số 624-TB/TU, ngày 10/10/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc “Phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2018 cho Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể” tỉnh. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018 cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018 được tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm mới, có chất lượng và thương hiệu, thiết thực hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp vào sản xuất và đời sống, giúp nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực làm việc của các lực lượng lao động trong tỉnh.

- Tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, tập trung các giải pháp thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, LĨNH VỰC DỰ THI

1. Điều kiện, đối tượng tham gia

- Các hội viên, đoàn viên, công dân đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng có hiệu quả tại tỉnh từ năm 2015 đến nay đều có quyền tham dự Hội thi.

- Mọi tổ chức hoặc của một nhóm có nhiều thành viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư tạo ra giải pháp, sáng tạo ra sản phẩm, sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến mới đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của sản phẩm.

- Đối với các sản phẩm thuộc các đề tài, dự án hợp đồng chuyển giao công nghệ, đơn vị tiếp nhận chuyển giao công nghệ được tham gia Hội thi, nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chuyển giao công nghệ và cam kết đề tài, dự án này chưa đăng ký dự thi ở các cuộc thi khác trên địa bàn tỉnh và toàn quốc.

2. Đối tượng không được tham gia Hội thi

- Các sản phẩm, mô hình hoặc giải pháp đã đạt giải tại các cuộc thi khác (từ giải khuyến khích trở lên tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam...) thì không được tham gia Hội thi.

3. Số lượng, lĩnh vực dự thi

Các đơn vị đoàn thể (gồm: Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh): mỗi đơn vị có ít nhất 05 sản phẩm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để đăng ký dự thi theo 06 lĩnh vực sau:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp;

- Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp;

- Xây dựng nông thôn mới;

- Nông, lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường;

- Y dược;

- Giáo dục - Đào tạo và dịch vụ du lịch cộng đồng.

 

Xem Kế hoạch chi tiết tại link sau: Kế hoạch tổ chức Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018


Sign In