Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

( Cập nhật lúc: 03/04/2014  )

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BẮC KẠN

*

Số 115 -KH/HNDT

 

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 3 năm 2014

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

 

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 78- KH/BPGV, ngày 02/01/2014 của Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về hướng dẫn học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của người”.

          Chỉ đạo gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào của Hội và các mô hình do Hội chỉ đạo, để thông qua đó tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân học tập, làm theo.

2. Yêu cầu

          Các tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động hoặc phối hợp với các đoàn thể, chính quyền để triển khai các nội dung học tập theo chuyên đề năm 2014 đến toàn thể cán bộ hội viên nông dân. Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và sơ tổng kết, tuyên dương khen thưởng.

II. NỘI DUNG

          1. Quán triệt, tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với các nội dung, phong trào của Hội năm 2014. Cụ thể: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn; các “bệnh”: Tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân.

          2. Các cấp Hội từ huyện, thị đến cơ sở và chi hội xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng điểm chỉ đạo, gắn với các mô hình kinh tế, văn hoá, xã hội (cả chi hội, cá nhân). Đăng ký nội dung và điểm chỉ đạo.

          3. Tổ chức cho các tập thể, cá nhân (nhất là đội ngũ cán bộ Hội) đăng ký nội dung học tập, làm theo. Mỗi cán bộ, công chức của Hội đăng ký ít nhất 01 nội dung làm theo.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

          2. Hình thức: Tổ chức học tập tại cơ quan Hội các cấp; trong sinh hoạt chi hội và các câu lạc bộ của nông dân trong toàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền trên Bản tin nông dân và Website Hội Nông dân tỉnh.

          3. Thời gian

          - Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2014: Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2014 đến cán bộ, hội viên, nông dân.

          - Tháng 4 năm 2014: Xây dựng, chọn điểm chỉ đạo và tổ chức xong việc đăng ký của tổ chức và cá nhân.

          - Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2014: Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo và gắn sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2014.

          - Tháng 12 năm 2014: Tổ chức, cá nhân đánh giá kết quả thực hiện. Tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến gắn với tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014.

          4. Tài liệu

          - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

          - “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với học viện chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. (Các cấp Hội phối hợp với ngành Tuyên giáo các cấp để cung cấp tài liệu).

5. Tổ chức thực hiện

          - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao cho Ban Tuyên huấn tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp các kết quả thực hiện theo từng nội dung, thời gian về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh để chỉ đạo theo nội dung kế hoạch. Kịp thời đưa tin về công tác học tập, triển khai và các gương điển hình tiên tiến để cán bộ, hội viên nông dân học tập, làm theo.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, cụ thể:

+ Kết quả triển khai học tập và đăng ký làm theo: trước ngày 25/4/2014;

+ Kết quả thực hiện 6 tháng: trước ngày 15/5/2014;

+ Kết quả thực hiện năm: trước ngày 15/12/2014.

          Trên đây là Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, các Ban, đơn vị thuộc tỉnh Hội tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU;

- Ban Dân vận TU;

- Ban Tuyên huấn TWHND Việt Nam;

- HND huyện, thị xã;

- Các Ban, VP, Trung tâm HND tỉnh;

- Website HND;

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Lưu Văn Quảng

 

Tải về

Sign In