Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

( Cập nhật lúc: 30/08/2018  )
Căn cứ Công văn số 1291 /MTTQ-BTT ngày 24/8/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc “tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai”. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:


1. Tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng, chống thiên tai như: Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai; các nội dung trong chiến lược quốc gia, kế hoạch phòng, chống thiên tai, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương; các nhiệm vụ, giải pháp của công tác phòng, chống thiên tai 4 tháng cuối năm 2018.

2. Tuyên truyền, phổ biến cách tiếp cận, giải pháp mới về phòng chống thiên tai rủi ro lũ lụt, hạn hán; Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống thiên tai.

3. Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương thành lập các tổ, đội phòng, chống bão, lụt ở các xã, phường, thị trấn để kịp thời hướng dẫn người dân và phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu trợ khi bão, lũ xảy ra./.

(Có đề cương tuyên truyền gửi kèm theo)

 

Tải đề cương tuyên truyền theo link sau: Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 2018

Sign In