Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc chỉ đạo, hướng dẫn phòng, trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa

( Cập nhật lúc: 17/08/2018  )
Thực hiện Công văn số 4277/UBND-KT ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ”chỉ đạo phòng, trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa 2018”. Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện tốt các nội dung sau:


1. Phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện phòng, trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên cây lúa, ngô; theo dõi diễn biến của rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng; hướng dẫn hội viên nông dân các biện pháp phòng, trừ bệnh kịp thời.

2. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia việc phòng, trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen.

(Có quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa gửi kèm)

Xem nội dung quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa tại link sau: Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa

 

Sign In