Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về tiếp tục nộp hồ sơ xin tài trợ từ Qũy APIF

( Cập nhật lúc: 27/02/2020  )
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn) thông báo về việc mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư quỹ APIF năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:


Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn được triển khai với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc tế về phát triển nông lâm nghiệp (IFAD) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2023, trên địa bàn 37 xã thuộc 5 huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Pác Nặm, Ngân Sơn và Na Rì của tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu tổng quát của dự án là đóng góp vào quá trình giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu cụ thể của dự án là nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của Dự án một cách bền vững.

Dự án gồm 4 hợp phần: (i) Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia trên toàn tỉnh được thể chế hóa; (ii) Sản xuất nông nghiệp vì một tương lai xanh hơn; (iii) Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường; (iv) Điều phối dự án.

* Đối tượng tài trợ và điều kiện tham gia

- Đối tượng tài trợ là các Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có nhu cầu xin tài trợ.

- Điều kiện tham gia: những đối tượng nêu trên phải đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hoặc hoạt động trong lĩnh vực tiểu, thủ công nghiệp tạo ra nhiều việc làm ổn định cho các nông hộ trong vùng dự án và có thời gian hoạt động tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký kinh doanh đến ngày nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ. Đối với doanh nghiệp hoặc HTX được thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong cùng lĩnh vực, thời gian hoạt động sẽ được tính cả thời gian hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

* Hình thức hỗ trợ

Qũy APIF sẽ đồng tài trợ cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã một khoản kinh phí lên đến 49% tổng kinh phí để thực hiện một đề xuất tiểu dự án liên kết và phát triển sản xuất hàng hóa, tạo ra cơ hội thị trường, việc làm tăng thu nhập cho các hộ dân nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 37 xã dự án.

* Mức đồng tài trợ tối đa

Mức đồng tài trợ tối đa là 1.680.000.000 VNĐ. Đối với đề xuất đầu tư có tác động kinh tế - xã hội đặc biệt lớn hoặc có ý nghĩa then chốt để phát triển một mặt hàng tiềm năng của Bắc Kạn, dự án có thể tài trợ tối đa lên tới 3.360.000.000 VNĐ.

* Tỷ lệ và quy định đối với kinh phí đối ứng

- Những đơn vị nhận tài trợ được yêu cầu đóng góp tối thiểu 51% trong tổng chi phí tiểu dự án, trong đó tối đa 25,5% (trong 51%) có thể đóng góp bằng hiện vật và tối thiểu 25,5% cần phải đóng góp bằng tiền mặt;

- Phần đóng góp bằng hiện vật có thể bao gồm giá trị của các yếu tố sau: quyền sử dụng đất; máy móc, thiết bị, phương tiện, văn phòng, nhà xưởng; và các tài sản, hàng hóa tư bản khác liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ đề xuất đầu tư của doanh nghiệp. Các yếu tố đã nêu nếu được sử dụng trước khi có đầu tư và không được tái phân bổ cho các mục đích đầu tư của đề xuất đồng tài trợ thì không được coi là đóng góp bằng hiện vật. Khoản góp vốn bằng hiện vật phải đi kèm với các hồ sơ, tài liệu hợp lệ chứng minh nguồn gốc, quyền sở hữu và giá trị của hiện vật. Khoản đóng góp bằng hiện vật sẽ được xác định bởi đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập có đủ điều kiện và kinh nghiệm do BĐPDA thuê.

- Khoản góp vốn bằng tiền mặt phải được chứng minh trong hồ sơ đề xuất và được nhà đầu tư sử dụng ngay sau khi tiểu dự án được chấp nhận tài trợ với tổng số tiền đóng góp tối thiểu theo quy định Hợp đồng. APIF sẽ chuyển tiền tài trợ tương ứng với tỷ lệ vốn góp đã thực hiện theo kế hoạch cam kết...

 

Xem chi tiết nội dung thông báo tại link sau: Thông báo về tiếp tục nộp hồ sơ xin tài trợ từ Qũy APIF


Sign In