Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp

( Cập nhật lúc: 25/09/2019  )
Ngày 24 tháng 9 năm 2019 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn giới thiệu Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp.Theo đó:

Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tổng hợp biên soạn dựa trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật gồm 04 Nghị định của Chính phủ, 07 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngoài ra còn căn cứ nhiều quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp hiện nay đang áp dụng và phù hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Bố cục, nội dung của Bộ tài liệu tuyên truyền gồm có 07 mục tuyên truyền chính:

Mục 1. Những quy định chung.

Mục 2. Nội dung trọng tâm trong công tác QLBVR&BTTN.

Mục 3. Nội dung trọng tâm trong công tác Sử dụng và PTR.

Mục 4. Nội dung trọng tâm quy định về chế biến, thương mại lâm sản.

Mục 5. Nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

Mục 6. Nội dung quản lý nhà nước về Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Mục 7. Nội dung tuyên truyền theo các đối tượng.

 

Xem chi tiết nội dung Công văn và Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp tại link sau: CV ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệpBộ tài liệu tuyên truyền trong công tác lâm nghiệp

 

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn
Sign In